РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ  В 2018 - 2019 Н. Р.


РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ 2017 РІК

Згідно з річним планом роботи дошкільного навчального закладу,  вихователем – методистом Хоменко Н.М. та вихователем старшої дошкільної групи Синицькою В.С., проводилось моніторингове вивчення рівня знань, умінь, навичок дітей старшої дошкільної групи.

Основні завдання моніторингу:

  1. 1) Своєчасне виявлення й оцінювання реального стану дошкільної освіти старшої групи, її відповідність державним вимогам;
  2. 2) Підвищення якості навчально – виховного процесу, орієнтиром якого є потреби освітніх послуг батьків, дітей і школи;
  3. 3) Максимально об’єктивне прогнозування, як можливостей так і процесу розвитку дошкільної освіти закладу.

Вихователем – методистом та вихователем старшої групи були складені завдання теоретичного та практичного характеру для визначення рівня освітніх компетенцій дітей старшого віку відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти. Обсяг завдань і питань, які ставились дошкільникам, відповідав вимогам що визначає програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та кваліметрична модель оцінювання рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку.

В ході кваліметричної моделі оцінювання рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку в загальному – рівень знань, умінь і навичок дітей старших груп закладу, порівняно з минулим навчальним роком, має позитивну динаміку. Порівняльний аналіз результатів діагностики дітей на початок та кінець навчального року дає можливість прослідкувати динаміку розвитку компетенцій дітей. Позитивну динаміку відзначено у 27 дітей, які поліпшили результати. Це 84,37% від загальної кількості дітей. Стабільну динаміку, тобто той самий рівень розвитку, що на початок навчального року, показали 5 дітей (15.63%), зворотна динаміка не виявлена у жодної дитини.

В результаті послідовної роботи в закладі створена діюча система комплексного вивчення готовності дітей 6-річного віку до навчання в школі. За результатами педагогічного обстеження готовності дітей старшої дошкільної групи до навчання в школі з 32 обстежених дітей мають:

 

Рівень компетенції

в повній мірі

в достатній мірі

посередньо

фізичний розвиток

20 (65,2%)

10 (31,25%)

2 (3,55%)

соціальний розвиток

22 (68,75%)

8 (25%)

2 (6,25%)

природничо – екологічний розвиток

23 (71,87%)

8 (25%)

1 (3,13%)

предметно – практична діяльність та художньо - естетичний розвиток

25 (78,13%)

6 (18,75%)

1 (1,12%)

ігрова діяльність

30 (93,75%)

2 (6,25%)

0 (0%)

сенсорно – пізнавальний розвиток

24 (75%)

5 (15,63%)

3 (9,73%)

мовленнєвий розвиток

18 (56,25%)

9 (28,13%)

5 (15,63%)

 

Критерії оцінювання:

4 бали - компетенція сформована в повній мірі

3 бали - компетенція сформована в достатній мірі

2 бали - компетенція сформована посередньо

1 бал    - компетенція сформована мінімально

0 балів - компетенція не сформована

 

Так, збільшилася кількість дітей (на 20 %), які добре засвоюють програмовий матеріал на заняттях, уміють застосовувати знання на практиці, здатні до інтенсивної розумової діяльності, організовані, вміють зосередитися, старанно виконують завдання, долають труднощі, розуміють вказівки дорослого з першого подання.

Результати обстеження рівня розвитку вихованців закладу за навчальний рік свідчать, що педагогічний колектив на достатньому рівні виконує завдання, висунуті Державним базовим компонентом дошкільної освіти та нормативними документами.

Обстеження стану готовності дітей до шкільного навчання показало, що діти-випускники мають: сформовані навички навчальної діяльності (72 %); на достатньому рівні (21.43%) розвинуті психічні процеси, добрі потенційні можливості щодо розвитку пізнавальних процесів; на середньому (5.86%) рівні працездатності і розумової активності. Діти мають достатній і середній рівні саморегуляції і самостійності, вміють слухати і виконувати вказівки дорослого, кон­тролювати себе, оцінювати свої відповіді та відповіді однолітків; на до­статньому рівні розвинуті дії мислення: серіація, класифікація, абстрагу­вання.

Підсумовуючи результати вивчення рівня знань, умінь і навичок дітей ДНЗ відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти України та програми розвитку дитини «Українське дошкілля», встановлено що всі обстежені діти до навчання в школі готові.